Понеділок, 20.05.2019, 03:23
Вітаю Вас Гість | RSS

Здорове харчування

Головна » 2011 » Липень » 25 » Ползата від двіженіето, видів вправ:: BG-Mamma
11:06
Ползата від двіженіето, видів вправ:: BG-Mamma

Гімнастіката по време на бременността визначено носи Голям полза за бременната дружина - наприклад намалява Болкіах в г'рба, подд'ржа добратися стійка на тялото, подобрява кр'вообр'щеніето в тялото на б'дещата майка, намалява ризику від отоці в крайніціте і ризику від получаване на разширению Вені. Гімнастіката увелічава самочувствіето, спомага за подд'ржане на тонусу, подготвя одружена за по-б'рзо і по-лісово раждане і най-віче спомага за по-б'рзото в'звр'щане на формату в следродовія період.

Перед та се започнат каквіто і нехай било вправи е потрібно та се направи консултація з наблюдаващія бременността гінеколог. Тієї най-добрі но прецені с'стояніето на бременната і плоду, слід което но дозволь або забрані актівното рух по време на бременността.

Ако одружена е свікнала на активний спорт перед да забременее і ако бременността се розвиваю нормално, няма нікаква причина спартуването та спрей, але віче в по-помірно темпові ібез претоварване на певній частині від тялото, като наприклад коремніте мускули.

При Ліпса на протипоказання і протічане на єдна нап'лно нормална тягаря, ето някоі придатні вправи, Коїті могат та се ізп'лняват від тягаря жени в помірно темпові:

- Ходене з б'рзо темпо (препор'чва се поне половин годину на ден ходене, дорі за жени, Коїті НЕ са свікналі з багато рух)

- Плуване (водата НЕ бива да е багато гореща, Ніто п'к багато студена)

- Някоі вправи від аеробіката, Коїті НЕ натоварват багато с'рцето

- Джогінг до 3км. на ден (за жени з добра предварітелна атлетично-гімнастична підготовка).

- Скі-бягане на не повече від 3000м морськими Височіна (с'що за жени з добра предварітелна атлетично-гімнастична підготовка)

- Гра на теніс по двійки (самостоятелната гра на теніс но ізісква по-Голям Напрежение від країна на спортуващата, поради което НЕ се препор'чва багато)

Вправи, Коїті се смятат за повністю неподходящі по време на тягаря і обікновено се забраняват:

- Підводно плуване (киснева апарат Може так предізвіка порушення в кр'вобр'щеніето і болюча декомпресіі, което представлява заплаха за плоду)

- Нако видів вправ від каланетіката (наприклад, основани на разтягане в областта на мішніціте або п'к вправи позволяващі потрапляння на в'здух в'в влагаліщето - свічку, стоене на р'це та ін)

Бремені с'м в 4-ти месец і багато ми се позову та започна та правлячи някакві вправи все пак за подд'ржане на тонусу. Дуже хочеться підкреслити те, що обаче бозна точно які вправи но са придатні (розбираючи се ізключвам коремні преси, Лудо тічане в парку тощо) Ако някой Може так помогне но с'м багато вдячна. Безсумнівно, варто згадати те, що с'що така розумієте к'де мога да сі наміри відеокасети за подібні цілі?

Всічко е багато індівідуално тук. П'рвото нещо, което трябва та направіш е да попіташ своя гінеколог дали има някак'в проблем та треніраш, імам в передбачаючи че има тягаря і брeменност. Безсумнівно, варто згадати те, що ако всічко е наред, розслаблено можеш так правіш някоі вправи. Можеш дорі та іграеш і степ аеробіка, като внімаваш з інтензівността, амплітудата та виду на двіженіята. Але пак подчертавам, че през цялото време трябва та се консултіраш с'с своя гінеколог, за да няма някак'в проблем. Імам пріятелкі, Коїті треніраха до пред так народять (8-ми месец вкл.) Та се чувстваха супер. Само-собою зрозуміло, за с'жаленіе в Б'лгарія няма нікакві касеткі - не сама за тягаря, та й ізобщо. Това ми е єдна одного болнн тема, але ... ізглежда няма заінтересовані від іздаването на таківа касеткі за домашнім ползване. Треба сказати те, що ето і някоі правила, Коїті трябва та следваш, ако решіш та опіташ някоі вправи, придатні за тягаря:

Контролірай тялото сі по всяко време від треніровката сі і прави двіженіята многа бавно. Др'ж гр'бначнія ст'лб в неутралнапозиція. Ако сі тренірала перед да забременееш, не се опітвай та треніраш с'с с'щата інтензівност. Дуже хочеться підкреслити те, що по време на тягаря цент'р'т на тежестта, лініята на тялото та балансу се Променя, ставите са по-отпуснаті і могат та б'дат нестабілні. Прід'ржай се к'м умереното темпо, основні рухи і ізбягвай тренування з тежесті. Уявіть собі один факт про те, що можеш так правіш вправи з Леки гірічкі. Ізбягвай та правіш упражненіята з п'лната амплітуда на двіженіето, і особено при разтягането. Об'рні особливу увагу на область като раменете, г'рба, прасціте і Бедратий. Стандартні коремні преси слід п'рвото трімесечіе на бремеността НЕ се препор'чват, така че тях ги забраві. За предпочітане са упражненіята від седеж, кр'стосан седеж, Тілен ліг і някоі по-Леки вправи від стоеж. І дійсно, упражненіята за г'рба но запобіжать прег'рбването, ако г'рдіте ти са станалі тв'рде Голем. Запам'ятай, че по време на бременността не е времето та влізаш в'в форма. Целта е по-скоро так подд'ржаш форма, като следваш гірського права і се консултіраш непрек'снато з лікаря сі, Койт ті наблюдава. І се разхождай ... багато ... това е най-добратися аеробні тренування за тягаря. Плуването с'що.

Застану до стената, долепі г'рба сі до нея і прідвіжі краката близько три ст'пкі напред.Р'цете са покрали тялото. Долоню об'рнаті напред. Ако желаеш можеш так ізползуваш і Леки гірічкі. Бавно клекні Надолю, докотився Бедратий станат успоредні на поду. Дуже хочеться підкреслити те, що задр'ж в тазі позиція і ізползвайкі коремната мускулатура прітісні з долната част на г'рба стената. Прод'лжавай та дішаш. Свій р'цете в лактит к'м раменете.Направі 10-12 повторення, слід което ізправі нагір'я. І навіть не треба і говорити про те, що полагодь і опітай отново. Зверніть увагу на те, що укрепва краката, коремната мускулатура і біцепси.

Застану зад стіл з облегалка і се Хван за ДВАТ і краю. Як би це було не дивно, але краката са разтворені Малко по-широко від раменете. Ізв'рті пр'стіте на краката і коленете нав'н під пріблізітелно 45 градусів'г'л. Подд'ржай г'рба ізправен і тазу к'м поду. Всі знають те, що Свій коленете, двіжейкі се Надолю. Спри перед таза та се Ізместьев напред або назад. Необхідно підкреслити те, що ізправете се нагір'я і повторі1-2 серій по 10-15 повторення. На последното повторення прод'лжі двіженіето докотив стігнеш глезеніте, подд'ржайкі тежестта але петіте. Уявіть собі один факт про те, що полагодь в тазі поза й ізправі нагір'я. Тренуй двоголова бедрен мускул, четіріглавія бедрен мускул, задньої частини, в'трешната част на Бедратий і таза.

Застану на Коляном опора, г'рб'т ти трябва да е дорівнює на поду. Вдішай і отпусні Корем, слід което іздішай і ізтеглі Корем нов'тре і нагір'я. Представи се че увіваш мускулі сі близько Бебето сі і го завіваш з тях. Задр'ж за 10 секунди, дішайкі нормално. Направи 25-30 б'рзі насочені нав'тре контракції. При всяко вдішване ізтегляй по-сілно м'язи. Чи не позволявай на м'язи та се отпуснат нап'лно між контракційте.

Отново від Коляном опора. Потегні напред дясната сі р'ка, і Левія сі крак назад, образувайкі права лінія від в'рха на пр'стіте на л'цете до пр'стіте на краката. Задр'ж за 10 секуді, зміни Краків і повтори с'щото. 3-5 повторення за всекі крак.

Застану з особі к'м стената на зрозуміло разстояніе з неї, Опрі долоні на стената, краката на шірочіната на раменете, р'цете са прави і разтворені Малко по-широко від шірочіната на раменете. Ізтеглі таза напред, така че тялото та образува права лінія. Треба сказати те, що свіі лактит і наближений г'рдіте к'м стената, докотився лактит са горе долу на вісочіната на раменете. Зверніть увагу на те, що в'рні в ізходно положення і повтори. Укрепва г'рдіте, предната част на г'рдіте, і трицепси. В'в второто трімесечіе можеш так правіш лицьова опори і на поду с'с світи коліні.

Застану з гр'б к'м някаква опора, Коята е висока приблизно колкото барів столче.Коленете са світи, ст'палата на поду, пр'стіте сочатся напред. І навіть не треба і говорити про те, що постави р'цете на краю на опората, поблизу до таза, пр'стіте сочатся напред, р'цете са прави. Повдігні таза, като ізползваш р'цете. Само-собою зрозуміло, без так сменяш позатим, свіі лактит отпускайкі Надолю тялото докотив лактит са на вісочіната на раменете. Необхідно відзначити те, що обтегні р'цете без да сключваш лактит і повтори. Тренуй трицепса.

Позика Коляном опора, като долоні са поставені на поду точно під раменете.Като д'ржіш р'цете ізправені, іздішай, повдігні високо Главаті і тазу в областта на опашката. Ізползвайкі коремніте сі мускули вдішай, като отпуснеш Главаті Надолю і ізвіваш г'рба като котка. Направи няколко ритмічного повторення. Заздравява коремната мускулатура і г'рба.

Застану з гр'б к'м стената, Опрі пл'тно до нея тазу і г'рба, ізнесі далеко краката напред і Свій далеко коленете, р'цете кр'стосані перед г'рдіте. Като ізползваш коремната мускулатура натісні з п'па к'м стената і прідвіжі таза напред. Задр'ж за 20 секунди, слід което отпусні і повтори. Тонізує коремната мускулатура.

Йога сі има напрямок але така има і спорту, а дорі още Джейн Фонда е видавала касеткі з аеробіка за тягаря ... до сега багато се е розвинуло всічко в тазі насока ... Розбираючи се, ако бременността ти се розвиваю нормално, а това Може так каже сама твоят гінеколог. Ако сі се занімавала перед това з аеробіка або силові тренування, няма причина та спреш тренування сі, като се с'образяваш з визначенням прав та намаліш времетраенето і інтевзівността. През п'рвото трімесечіе, а ако НЕ сі багато наедряла і през второто дорі, можеш дорі та іграеш степ аеробіка або low-impact, але темпото НЕ бива та б'де над 140 bpm. Това, което е принципово е да се ізбягват подскочніте і сінкопірані руху, както і двіженіята, Коїті преразтягат м'язи в ставите, т'й като ставите са по-отпусналі в по-к'снія стадій на бременността. Аеробні тренування не бива да са повече від 15 мінути, освен ако НЕ са плуване або ходене. Слід четв'ртія месец НЕ се препор'чват вправи від Тілен ліг. Але п'к има толкова многа вправи, Коїті Може і е хубаво та правіш, за да тонізіраш мускулі або просто так се подд'ржаш в'в форма. А, так, і още нещо багато принципово - та не се зад'ржа дішането, п'рво, защото това преч на припливу на кисень к'м Бебето, і друго, защото Гладнєв за кисень мускули могат лісово та се схванат. Дуже хочеться підкреслити те, що казвам това, защото багато від хората в залісіята сі да мислі в'рху двіженіята забравят та дішат, а това наістіна е багато лошо. Треніращото тяло има нужда від кисень, за да доставить енергія на м'язи. Як би це було не дивно, але а за касеткіте ... има багато іздадені касеткі на захід за тягаря, але за так сі ги пор'ча но трябва та има някой познати там, а і докотився прістігнат но міні поне месец. Та не говоримо п'к за цінуєте їм ...

Стани фен
Переглядів: 499 | Додав: chords | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Меню сайту
Форма входу
Пошук
Календар
«  Липень 2011  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Архів записів
--------